ماهیت حق اعیانی وآثار حقوقی آن درحقوق ایران با مطالعه تطبیقی درحقوق رومی ـ ژرمنی وکامن لا

نوع مقاله : علمی تخصصی

چکیده

از جمله موضوعاتی که در حقوق کشور ایران خیلی کم مورد توجه قرار گرفته ،"حق اعیانی" است که تنها در کتاب‌های مختلف به صورت جزئی به آن اشاره شده است و تنها یک مقاله آن هم به صورت مختصر به آن پرداخته است.در این مقاله ما به صورت مبسوط این موارد پراکنده را جمع کردیم و سعی کردیم به آن انسجام ببخشیم تا این حق بیش تر مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در کشورهای حقوق رومی-ژرمنی به صورت مختصر در این مقاله به آن اشاره شده یک نهاد مستقل درنظر گرفته شده و بسیار مورد توجه است.با این حال، نوعی از این حق در حقوق کشورهای کامن لا وجود دارد اما قوانین به گونه‌ای است که همانند حقوق ایران به صورت پراکنده و به عنوان نهاد جداگانه‌ای شناخته نشده است. 
در این مقاله حق اعیانی، قالب‌های  مختلف آن حق، از جمله موادی از قانون ثبت و قانون مدنی  و مسائلی در مورد  املاک خالصانه و وقفی را مورد بررسی قرار می‌دهیم  و اثار آن، از جمله صدور سند جداگانه برای عرصه و اعیان و مسائل و تغییراتی را که ممکن است در این حق ایجاد گردد، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها