انتشار شماره جدید فصلنامه علمی تخصصی میزان

انتشار شماره جدید فصلنامه علمی تخصصی میزان

شماره بهار و تابستان فصلنامه میزان منتشر گردید و فایل pdfمقالات هم اکنون در سایت فصلنامه در دسترس هستند.