فرایند پذیرش مقالات

دوره ارسال مقاله تا پذیرش نهایی

  • پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته تا ده روز) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. ( نویسندگان گرامی توجه داشته باشند که  برای تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).
  • در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا یک هفته تا ده روز به طول خواهد انجامید.
  • پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور  ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:
  • اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
  • اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله رد شده تلقی خواهد شد.
  • اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر بازنگری جزیی باشد ، مقاله برای بازنگری و انجام اصلاحات داروان به نویسنده داده خواهد شد. در صورتی که نویسنده مقاله را بازنگری نمایید و به مجله برگرداند برای ارزیابی مجدد به داوری که نظر  بازنگری کلی داشته است جهت بازبینی مجدد ارجاع خواهد شد.
  • اگر نظر دو داور بازنگری کلی باشد مقاله برای بازنگری  و انجام اصلاحات داوران به نویسنده داده خواهد شد. در صورتی که نویسنده مقاله را بازنگری نمایید و به مجله برگرداند برای ارزیابی مجدد به داروان جهت بازبینی مجدد ارجاع خواهد شد.
  • اگر  نظر هر دو داور بازنگری جزیی باشد ، مقاله جهت بازنگری به نویسنده ارسال خواهد شد، پس از بازنگری نویسنده مقاله با نظر سردبیر و هیات تحریریه یا دبیران قابل چاپ خواهد بود.
  • هر سه روز ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد.
  • جهت اخذ پذیرش نهایی مقاله حداقل زمان لازم 3ماه می باشد. (در صورت تایید نهایی داوران )