فراخوان ارسال مقاله برای شماره پاییز فصلنامه

فراخوان ارسال مقاله برای شماره پاییز فصلنامه

به منظور انتشار شماره پاییز فصلنامه، از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عزیز ذعوت می شود مقالات خود را در سایت فصلنامه قسمت ثبت نام و ارسال مقاله جهت انجام داوری، بارگذاری و ارسال نمایند.