اهداف و چشم انداز

1-تلاش برای تبیین هرچه بیشتر و بهتر موضوعات حقوقی

2- تلاش برای شناسایی موضوعات روز و جدید حقوقی

3-مطالعه تطبیقی موضوعات حقوقی

4-ایجاد بستر مناسب برای مطالعات حقوقی

5-ایجاد بستر مناسب جهت انتشار مقالات علمی

6-دسترسی آسان به منابع اطلاعات علمی