سخنی با خوانندگان

سخن سردبیر


تحقیق و پژوهش در دوران دانشجویی مقوله ای است که به کاربردی شدن دانش آموخته شده در طول تحصیل می انجامد و از طریق نشر آن و نظرات اساتید و صاحبنظران آن رشته به پویایی و تلاش بهتر دانشجو کمک میکند . دانشگاه صرفاً محلی برای       علم آموزی به شیوه کتاب و جزوه خوانی نیست ، چه اینکه این شیوه تنها به افزایش معلومات دانشجو اضافه می کند اما اگر به مباحثه و تحقیق گذاشته نشود ، فایدة چندانی ندارد و برای دانشجویی جویای علم و برای جامعة در حال توسعه و پیشرفت نخواهد داشت و تنها در سایة پژوهش است که میتوان به باروری علم و حل مسائل پیش روی آن امیدوار بود .

متأسفانه تحقیق و پژوهش های دانشجویی کمتر جدی گرفته شده و گاهاً فراموش می شود .  برگزاری تعداد محدودی جشنواره علمی دانشجویی ، وجود انگشت شمار نشریات دانشجویی علمی ، جدی نگرفتن همایش های علمی دانشجویی که گاه برخی از اینها از سر تکلیف و صرفاً " برگزار شدن یا منتشر شدن " آنهاست ؛ نه تنها دردی دوا  نمی کند بلکه احیاناً به وازدگی دانشجو از فضای علمی وخود کم انگاری ایشان می انجامد.

اینجاست که جایگاه انجمنها وگروههای علمی دانشجویی و وظیفة آنها معلوم میشود این نکته را یاد آوری میکند که تنها با فراتر گام نهادن از سیستم آموزشی سنتی کتاب و جزوه میتوان به آینده علمی دانشگاه امید داشت و دانشجویانی را با انگیزه تولید علم تحویل جامعه داد.

انتشار نشریات علمی دانشجویی و برگزاری همایشها وسمینارهای علمی دانشجویی خود گویای این مطلب است که دانشجو میتواند و باید که فراتر از کتاب وجزوه ؛ در پی یافتن پاسخ صحیح باری پرسشهای خود باشد وچه نیکوتر که این پاسخها را به شیوه ای مستدل ومطلوب یافته وآنها را به طریق ارائه به همایشهای علمی دانشجویی و انتشار در نشریات علمی دانشجویی به محک و ارزیابی اساتید و صاحبان فن قرار دهد تا مسیر صحیح و منطقی برای خود بیابد.

از این رو فصلنامه ی میزان در دوره جدید انتشار با این هدف ؛ با استعانت از حضرت حق و به همّت انجمن علمی حقوق به زیور طبع آراسته شده است.

سعی بنده و همکاران بر این بود که نشریه ای صرفاً دانشجویی و در عین حال برخوردار از اعتبار علمی در شأن پردیس قم دانشگاه تهران انتشار داده تا انشاء ا... جایگاه ممتازی در میان نشریات دانشجویی کشور به خود اختصاص دهد . و البته این مهم        بی همّت دانشجویان فرهیخته وکمک وهمدلی اساتید بزرگوار به انجام نخواهد رسید.

بر خود فرض می دانم از معاون محترم دانشجویی ، فرهنگی پردیس قم جناب دکتر علیرضا محمد رضایی و همکاران محترم ایشان در ادارة امور فرهنگی آقایان پاکیزه وعلیدوست به خاطر حمایتها و همراهی های بی دریغ در به سامان رسیدن این کار       قدردانی کنم . همچنین از آقای محمّد محمّدی که زحمت ترجمة عناوین را با بزرگواری قبول کردند ، هادی نگارش که طراحی لوگو نشریه وعناوین فصلها را عهده دار شدند و بهنام حبیبی که در تمام مراحل مشفقانه اشکالات ومعایب کار را گوشزد کردند تشکر نمایم.

صمیمانه انتقادات و پیشنهادات خوانندگان عزیز را پذیرا خواهیم بود ، باشد که در ارتقای سطح نشریه مثمر ثمر واقع گردد . امید است توانسته باشیم گامی هرچند اندک در مسیر پیشرفت علمی دانشگاه و جامعه برداریم.