مسؤولیت مدنی تولید کنندگان کالا

نوع مقاله : علمی تخصصی

چکیده

مسؤولیت مدنی تولید کنندگان کالا به عنوان شاخه ای از مسؤولیت مدنی از حیث مبانی مراحل چند گانه ای را گذرانده که از مبنای مسؤولیت قراردادی شروع و به مبنای مسؤولیت محض منتهی گردیده است. مشکلات عمده ای که پیرامون هر کدام از مبانی مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت غیر قراردادی مبتنی بر تقصیر وجود داشت و نیز ضرورت های اقتصادی سر انجام زمینه ساز اقدام خطیر اتحادّیه اروپا در سال 1985 گردید که به موجب آن قواعد نمونه ای ارائه گردید که از حیث مبنا مبتنی بر مسؤولیت محض بود و کشورهای عضو اتّحادیه ملزم به رعایت آن مبنا در قوانین جدید خود شدند. خوشبختانه همین مبنا در لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد توجّه قرار گرفته و امید می رود در ایران نیز قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان همگام با قوانین سایر کشورهای پیشرفته، بر مبنای مسؤولیت محض تصویب و لازم الاجرا گردد.
تحوّل مهّم دیگری که در عرصۀ مسؤولیت مدنی تولید کنندگان کالا روی داده ، ارائه تعریف متفاوت از مفهوم عیب و  کالای معیب است. بر مبنای چنین تحوّلی در تشخیص عیب و کالای معیب دیگر اهمیّتی ندارد که طرفین در این رابطه چه خواسته اند و یا خریده اند عقلا ً چه انتظاراتی داشته است بلکه همین قدر که کالایی فاقد « ایمنی » باشد که قانونا ً می توان انتظار داشت آن کالا معیب است.

کلیدواژه‌ها