بررسی تطبیقی و تحلیلی مقررات سازش آنسیترال uncitral ، اتاق بازرگانی ( ICC) ، ( Model Law ) و بررسی تطبیقی و تحلیلی مقررات داوری آنسیترال اتاق بازرگانی و قانون داوری تجاری ایران

نوع مقاله : علمی تخصصی

چکیده

از جمله روشهای جایگزین حل اختلاف   ADRرا می توان سازش ، میانجی گری ، مذاکره مجدّد ، استفاده از مراکز کارشناسی و داوری ( موردی یا سازمانی ) نام برد . ویژگی ممتاز چنین شیوه هایی سهولت در وصول به نتیجه ، هزینه و وقت کمتر ، امکان انتخاب قانون حاکم و توجه به اراده ی متعاقدین است .
(Model Law  ) این سازمان ، در کنار مقررات سازش سازمان آنسیترال مقایسه شده است . در بخش دوم این مقاله نیز به مقررات داوری آنسیترال و ICC  و قانون داوری تجاری بین المللی ایران اشاره شده است .

کلیدواژه‌ها