تبیین معافیت های مالیاتی مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به آرای هیات عمومی شورای عمومی مالیاتی

نوع مقاله : علمی تخصصی

چکیده

 (( هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ شود. ))( اصل‏51 قانون‏ اساسی‏جمهوری اسلامی ایران )
یکی از اصول مهم حاکم بر مالیات این است که هر فرد باید مالیات بپردازد و رعایت این اصل الزامی است . مالیات یک منبع درآمد بسیاراساسی برای دولتها است . هرکسی که درآمدی به دست می آورد با توجه به اینکه از امکانات کشور استفاده نموده ااست باید درصدی از آن را به عنوان مالیات به دولت بدهد که دولت نیز از آن در جهت اداره امور کشور استفاده می نماید . البته این اصل مطلق نیست گاهی به دلیل وجود برخی دلایل اجتماعی ، فرهنگی اقتصادی و... برخی اشخاص از این اصل کلی استثناء می شوند

کلیدواژه‌ها