اصل برائت در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : علمی تخصصی

چکیده

اصل برائت کیفری با فرض بی­گناهی برای اولین بار به صورت صریح و روشن در ماده 9 اعلامیه حقوق بشر فرانسه به سال 1789 مورد اشاره قرار گرفته است و از آنجائیکه امروزه سیستم دادرسی حاکم بر اکثر نظامهای قانونی دنیا از جمله سیستم حقوقی ایران سیستمی است مبنی بر تلفیقی از سیستم دلایل قانونی و سیستم اقناع وجدان قاضی که به نظر می­رسد نزدیکترین راه به عدالت و انصاف می­باشد و قبول اینکه اولین نظام حقوقی که اصل برائت را به صورت حقوقی و با همان معنای امروزی آن اعلام و قبول کرد، نظام حقوقی اسلام می­باشد مفاد این اصل هم از جنبه شرعی مورد تاکید ائمه معصومین (ع) قرار گرفته است .
بر آن شدیم در این مقاله به بررسی جایگاه این اصل مورد قبول محاکم حقوقی جهان در حقوق کنونی ایران و تاریخ و اهداف و مبانی آن بپردازیم

کلیدواژه‌ها