معنای شرط و تقسیمات شروط باطل

نوع مقاله : علمی تخصصی

چکیده

قانونگذار در مواد 233 الی 235 قانون مدنی با معرفی اجمالی از انواع شروط باطل و مبطل و صحیح بدون بررسی ماهیت آنها با سرعت از این مطلب گذشته و در مواد بعدی به بررسی آثار و نتایج انواع شروط همت گماشته است. با توجه به اهمیت و حساسیت ویژه ای که شروط در عقد دارند به گونه ای که گاهی نتیجه شرط ضمن عقد حتی از نتیجه ماهیت خود عقد نیز نزد متعاملین مهمتر است ؛ بر آن شدیم تا به بررسی ماهیت انواع شرط بپردازیم. به این منظور جهت توضیح و تبیین مراد قانونگذار مطابق اصل 4 و 167 قانون اساسی به فقه اسلامی  مراجعه کرده و به بررسی ماهیت این شروط پرداختیم.
در این جستار پس از تبیین معنای شرط با بررسی انواع شروط از حیث ارتباط با عقد و اعتبار یا عدم اعتبارسعی شده تا این اجمال قانونگذار مرتفع گردد.

کلیدواژه‌ها