طرح حمایت از حریم خصوصی و اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس

همکاران

چکیده

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با توجه به اهمیت حریم خصوصی به عنوان یکی از ارزشمند ترین مفاهیم نظامهای حقوقی و توسعه یافته اصل سازمان بخش جامعه مدنی به لحاظ ارتباط تنگاتنگ آن با کرامت و شخصیت و آزادی و استقلال انسان، نظر به تأثیر حمایت از حریم خصوصی در زمینه­ سازی همزیستی مسالمت آمیز در جامعه، با عنایت به مفاد تعهدات بین المللی دولت در زمینه حقوق بشر، به دلیل نبودن قوانین و مقررات مشخص و جامع راجع به حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران، با لحاظ احکام و فرامین شرع مقدس اسلام و به منظور حمایت از حریم خصوصی افراد در حوزه­های مختلف و در راستای تبیین نحوه اجرای اصول (22) و (25) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می­گردد