اعضای هیات تحریریه

سردبیر

وحید نظریان

حقوق نفت و گاز سردبیر فصلنامه میزان

nazarianvahidut.ac.ir
09382187916

اعضای هیات تحریریه

هادی کرامتی معز

حقوق کیفری و جرم شناسی هیات تحریریه

keramatihadigmail.com


پژوهشگر دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه

محمد جواد شیخ انصاری

فقه و حقوق اسلامی هیات تحریریه

sheykhansariut.ac.ir


پژوهشگر در حوزه حقوق خصوصی، فقه و اصول

 

محسن حکمتی

حقوق بین الملل هیات تحریریه

mohsenhekmatiyahoo.com


دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

مدرس دانشگاه

علیرضا کارگر شریف آباد

حقوق جزا و جرم شناسی وکیل و مشاور حقوقی

alireza.sharif65ut.ac.ir


مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

مدیر مسئول

زهره صادقی

حقوق عمومی مدیر مسئول فصلنامه میزان

zohre.sadeghiut.ac.ir