اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

علیرضا کارگر شریف آباد

حقوق جزا و جرم شناسی وکیل و مشاور حقوقی

alireza.sharif65ut.ac.ir


مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران