تحلیل شرط عدم ازدواج مجدد از منظر فقه و حقوق

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

چکیده

«مناکحه» و «تشکیل خانواده» در شریعت اسلام دارای اهمیت و فویدی است. لذا در کتاب و سنت به آن بسیار سفارش شده است. فقه امامیه نیز سرشار از مباحث ناب حقوقی است. در خصوص شرط عدم ازدواج مجدد جمیع فقهای امامیه نظر بر بطلان شرط دارند و بین حقوقدانان نیز چنین نظری تا حدودی حاکم است؛ ولی لزوم احترام به اراده متعاقدین و با منظور داشتن عدم مغایرت این شرط با کتاب و سنت و قانون و توجه به جزئیات و مفاد این شرط، نظیر ضمانت اجراهای آن؛ باید گفت چنین شرطی صحیح و نافذ است؛ ولی مشروط به رعایت پاره‌ای از مسائل که به آن اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها