نقش مدیریت خشم در پیشگیری از جرایم

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

چکیده

«خشم»، احساسی است دارای جنبه‌های گوناگون. هم می‌توان ممدوح و پسندیده باشد و هم می‌تواند مذموم و منشاء بسیاری از رذایل اخلاقی، انحرافات و جرایم محسوب گردد. در پژوهش‌های متعددی اثبات گردیده است که بین خشم و ارتکاب برخی از جرایم، مثل ضرب و جرح، توهین، خشونت خانگی و حتی قتل رابطه مثبتی وجود دارد. خشم ضرورتی غیرقابل انکار در طبیعت آدمی است بنابراین، نمی‌توان آن را به کلی از بین برد، بلکه باید در صدد کنترل و مدیریت آن برآمد. به عبارت دیگر، بهتر است بستر به وجود آورنده خشم را از بین برد و یا چنانچه خشمی حاصل گردید آن را مدیریت نمود تا مبادا در قالب پرخاشگری و خشونت ابراز گردد و موجبات دخالت حقوق کیفری را فراهم نماید. بنابراین، مدیریت خشم می‌تواند به عنوان راهکاری برای پیشگیری از جرایم مطرح گردد. در پژوهش حاضر به رابطه خشم و بزهکاری و همچنین رابطه آن با بزه‌دیدگی پرداخته شده است. مضافاً این که مدیریت خشم به عنوان طریقی برای مقابله با پدیده بزهکاری مورد عنایت قرار گرفته است. نتیجه این پژوهش که فنون و تکنیک‌های مهارت زندگی و مدیریت خشم باید در سطح جامعه به طور همگانی آموزش داده شود. همچنین آموزش مدیریت خشم بر زندانیان و محکومان بر پیشگیری از تکرار جرایم تأثیر به‌سزایی دارد. 

کلیدواژه‌ها