نمایه نویسندگان

ج

  • جلالی، سعید نقش مدیریت خشم در پیشگیری از جرایم [دوره 13، شماره 11، 1397، صفحه 119-139]

چ

  • چاووشی، محمدصادق پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمان‌یافته با تأکید بر نظام حقوقی ایران [دوره 13، شماره 11، 1397، صفحه 7-24]

ح

ط

  • طاهریان، نعیم نظارت قضایی توسط دادگاه بر فرآیند داوری [دوره 13، شماره 11، 1397، صفحه 73-96]

ق

  • قاسمی، حمید تحلیل شرط عدم ازدواج مجدد از منظر فقه و حقوق [دوره 13، شماره 11، 1397، صفحه 55-72]

ک

  • کرامتی معز، هادی پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمان‌یافته با تأکید بر نظام حقوقی ایران [دوره 13، شماره 11، 1397، صفحه 7-24]

ن

  • نظریان، وحید بررسی نظام مالی و مالیاتی قراردادهای امتیازی در حوزه نفت و گاز [دوره 13، شماره 11، 1397، صفحه 97-118]