فصلنامه علمی-تخصصی میزان وابسته به انجمن علمی دانشجویی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران است. نخستین شماره این فصلنامه در سال1384 به همت دانشجویان عضو انجمن علمی حقوق منتشر گردید. از آن زمان به بعد این فصلنامه هر سال یک شماره انتشار داده است. در نخستین جشنواره ملی حرکت در سال 1387فصلنامه میزان به عنوان برترین نشریه علوم انسانی کشور برگزیده شد. آخرین شماره این فصلنامه در پاییز و زمستان1395 منتشر شد. مقالات این فصلنامه در گرایشات مختلف حقوق منتشر میشود. انتشار مقالات در سایت نشریه به آدرس https://mizansj.ut.ac.ir/ صورت میگیرد. همچنین صفحه فصلنامه با عنوان Mizanjournalدر شبکه اجتماعی اینستاگرام فعالیت دارد از علاقه مندان دعوت می شود در این شبکه اجتماعی هم فصلنامه را دنبال کنند

لطفا پیش از ارسال مقاله  نکات مندرج در  راهنمای نویسندگان و پرسش های متداول را  مطالعه نمایید و مقالات ارسالی خود را حتما طبق راهنمای خواسته شده تدوین نمایید. در صورتی که مقاله بر اساس راهنمای مذکور تدوین نشده باشد، به نویسندگان بازگردانده خواهد شد.

به منظور انتشار شماره پاییز فصلنامه از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عزیز دعوت می شود مقالات خود را در زمینه حقوق در قسمت ارسال مقاله سایت، جهت انجام مراحل داوری بارگذاری و ثبت نمایند.

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 1-140 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی حقوق پردیس فارابی-دانشگاه تهران

سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر مسئول
دوره انتشار
فصلنامه